Cementownie wspierają polską gospodarkę odpadową

zobacz infografikę

Czym są paliwa alternatywne?

Paliwa alternatywne to odpowiednio wysortowane i przetworzone odpady zawierające energię.

paliwa alternatywne

Paliwa takie uzyskuje się z przetworzonych odpadów przemysłowych i komunalnych.

Składnikami takich paliw mogą być m.in.:

  • odpady gumowe
  • drzewne
  • papier
  • tkaniny
  • tworzywa sztuczne
  • zużyte oleje
  • wysuszone osady ściekowe
  • mączki mięsno-kostne

Paliwo wytwarzane z odpadów komunalnych (RDF) pełni w tym zakresie dominującą rolę w branży cementowej.

odpadów komunalnych powstających w Polsce wykorzystują cementownie.

Po co cementowniom paliwa alternatywne?

W ramach procesu produkcji cementu mieszanina surowców skalnych wypalana jest w piecu obrotowym w temperaturze około 1450°C.

Stąd też wysokie zapotrzebowanie na paliwa, wśród których coraz istotniejszą rolę pełnią paliwa alternatywne zastępujące tradycyjnie wykorzystywany węgiel.

Proces produkcji musi być dokładnie monitorowany i kontrolowany, aby uzyskać kliknier i cement spełniający surowe normy budowlane.

Surowce skalne, wydobywane zazwyczaj w otaczających zakładach kopalniach odkrywkowych, wypalane są przy użyciu m.in. paliw alternatywnych, powstających w dużej mierze dzięki zagospodarowaniu lokalnych odpadów.

Wpływ na otoczenie

Korzyści dla społeczności lokalnych

Zmniejszenie liczby odpadów trafiających na lokalne wysypiska

Rozwój branży gospodarowania odpadami i wynikających z tego nowych miejsc pracy

Inwestycje w nowoczesne technologie zarówno w zakładach cementowych, jak i firmach produkujących paliwa alternatywne

Korzyści dla środowiska

Eliminacja odpadów ze środowiska przez co nie zalegają one na składowiskach

Wykorzystanie procesowe również odpadów powstających ze spalania

Zmniejszenie emisji CO₂ z paliw kopalnych (węgiel)

Wymagane ograniczenie emisji innych gazów procesowych, takich jak NOₓ i SOₓ

Mniejsza eksploatacja ograniczonych zasobów węgla kamiennego

Bezpieczeństwo najważniejsze na każdym kroku

Współspalanie paliw alternatywnych w piecu cementowym to duże wyzwanie techniczne i ekonomiczne dla zakładu. Przygotowanie odpowiedniej infrastruktury związanej z instalacją współspalania obejmuje:

Sam proces produkcyjny narzuca także szereg ograniczeń, co do jakości stosowanych paliw alternatywnych – w cementowni preferowane są paliwa o jak najwyższej wartości opałowej, porównywalnej do wartości opałowych paliw naturalnych, np. węgla kamiennego.

Paliwa alternatywne wykorzystywane w branży cementowej

Nie mogą zawierać składników wpływających niekorzystnie na pracę pieca (np. związków chloru, siarki)

Nie mogą powodować przekroczenia dopuszczalnych limitów emisji do atmosfery (np. rtęci)

Muszą zapewniać jakość ustalaną indywidualnie przez poszczególne cementownie z każdym dostawcą

Współspalanie w zakładzie cementowym nie niesie zagrożeń, a wręcz przeciwnie, jest jedną ze sprawdzonych, nowoczesnych metod zagospodarowania odpadów realizowaną od wielu lat w Europie i na świecie.

Wspieramy gospodarkę o obiegu zamkniętym

Zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, jeżeli odpady nie mogą być wykorzystane jako surowce wtórne, należy dążyć do odzysku zawartej w nich energii.

Odzysk energii z paliw alternatywnych poprzez ich współspalanie w cementowni to bezpieczna i efektywna forma zagospodarowania, wspierająca gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Produkcja cementu to szczególny proces, w którym w sposób użyteczny można wykorzystać odpad w całości

  • energia chemiczna jest źródłem ciepła w piecu, gdzie odbywa się obróbka termiczna wypalanego materiału
  • część nieorganiczna staje się wartościowym dodatkiem do wsadu materiałowego.

Współspalanie paliw alternatywnych w cementowni oznacza, że odpady nie zostaną spalone w innym miejscu, stając się dodatkowym źródłem emisji, albo nie zostaną złożone na składowisku.

W wielu przypadkach co-processing, czyli proces przetwarzania paliw alternatywnych w cementowni pozwalający na jednoczesny odzysk energetyczny i materiałowy odpadów, jest korzystniejszy, ponieważ operacja recyklingu wymaga dużych nakładów energii.

Przemysł cementowy w gospodarce odpadami

/* Added by sf-labs - start */ /* */ /* Added by sf-labs - end */